Tiuscia's Bday - shottino o vino?

*Concorso valido fino a esaurimento budget